Categorie

Anunț de informare publică cu privire la intenția de a implementa proiectul cu titlul ”Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Tazlău, județul Neamț”

Data evenimentului:
Publicat

Mănăstirea Tazlău va solicita în luna august a.c. o finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Tazlău, județul Neamț”, în cadrul Priorității de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, axa prioritară 5, POR 2014-2020, valoarea proiectului fiind de aproximativ  4.9 mil. euro TVA inclus.

Mănăstirea Tazlău va solicita în luna august a.c. o finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Tazlău, județul Neamț”, în cadrul Priorității de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, axa prioritară 5, POR 2014-2020, valoarea proiectului fiind de aproximativ  4.9 mil. euro TVA inclus.

Amplasamentul: Proiectul se va implementa în localitatea Tazlău, Str. Ștefan cel Mare nr. 190, (DJ156C), Jud. Neamț, și are ca obiectiv reabilitarea Mănăstirii Tazlău, în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Nord-Est.

Scurt istoric: Primul document care vorbește despre această mănăstire datează din 30 octombrie 1458, când Ștefan cel Mare, la rugămintea egumenului Mănăstirii Bistrița, Eustatie, întărește hotarele unei proprietăți a  acelei mănăstiri: "Braniștea Mănăstirii Bistrița se împreună cu braniștea Mănăstirii Tazlău".  La anul 1481 Ștefan cel Mare dăruiește Mănăstirii Tazlău două sate în Câmpul lui Dragoș, Borlești și Dragomirești.

Același domn avea să înceapă, la 4 iulie 1496, construcția bisericii cu hramul "Nașterea Maicii Domnului", edificiu finalizat în anul următor, la 8 noiembrie 1497. Peste secole, în șirul marilor ctitori ai așezământului se numără Petru Rares, Alexandru Lăpușneanu, Ion Voda cel Viteaz, Petru Șchiopu, Aron Vodă, Movileștii și mulți alții.

Mănăstirea Tazlău a fost recunoscută în sec. al XVII-lea ca una dintre mănăstirile cu o viaţă duhovnicească deosebită. Călugării de aici au fost apreciaţi pentru viaţa lor spirituală, fiind cunoscut în această perioadă călugărul Chiriac, cunoscut și sub numele de „Sfântul de la Tazlău”.

O perioadă mai puțin înfloritoare pentru Mănăstirea Tazlău, a fost în timpul cât a fost închinată locurilor sfinte: 1695-1705 și 1743-1863. Fiind condusă de egumeni străini, se micșorează comunitatea monahilor, producția de pe proprietățile bisericești este înstrăinată, iar viața spirituală a comunității suferă o perioadă de decădere.

Când domnitorii Grigore Alexandru Ghica și Barbu Știrbei au hotărât ca mănăstirile închinate să-și repare bisericile și celelalte clădiri din veniturile proprii, s-au făcut o serie de reparații la Mănăstirea Tazlău, între 1858-1859, nivelul calitativ al acestora însă lăsând de dorit, conform mărturiilor vremii. De altfel, clopotnița este distrusă în 8 februarie 1879 de un incendiu, fiind însă ulterior readusă, în mare parte, la starea în care se afla, ceea ce nu s-a mai întâmplat cu Casa Domnească, aceasta rămânând în ruine până astăzi. Acest fapt explică și menținerea denumirii de „Casa Domnească” în Cartea Funciară pentru acest corp de clădire și a celei de „Ruine palat, ruine beci, ruine trapeză” în lista monumentelor istorice, pentru același imobil.

Mistuitorul incendiu din februarie 1879 a marcat de fapt sfârșitul vieții mănăstirești la Tazlău. Din anul 1894 mănăstirea este declarată biserică parohială dar cunoscută sub numele de mănăstire. Monumentul a fost ulterior parțial refăcut ca biserică parohială (statut obținut în anul 1894). Clopotnița distrusă de flăcări a fost refăcută în anul 1902 dar într-un stil influențat de arta rusească. Prin hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, din 1990, biserica este declarată mănăstire de monahi.

Apartenența la categoria monumente istorice: Imobilele din cadrul Mănăstirii Tazlău (Nr. crt. 448, cod LMI NT-II-m-A-10706) care vor fi restaurate în cadrul proiectului sunt în număr de 5, conform Listei Monumentelor Istorice pentru județul Neamț, varianta 2015:

 • Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (Nr. crt. 443, cod LMI NT-II-m-A-10706.01),
 • Casa domnească, (Denumirea LMI -Ruine palat, ruine beci, ruine trapeză) (Nr. crt. 444, cod LMI NT-II-m-A-10706.02),
 • Turn clopotniță, (Nr. crt. LMI 445, cod LMI NT-II-m-A-10706.05),
 • Turn de apărare (Nr. crt. LMI 446, cod LMI NT-II-m-A-10706.06),
 • Zid de incintă (Nr. crt. LMI 447, cod LMI NT-II-m-A-10706.07).

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este: Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est în vederea stimulării dezvoltării locale și regionale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

A. Restaurarea Mănăstirii Tazlău din loc. Tazlău, jud. Neamț în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Nord-Est.

 • Creșterea cu 1 a numărului de monumente istorice de valoare națională (Grupa A din Lista Monumentelor Istorice) din jud. Neamț restaurate;
 • Creșterea cu 10% a numărului mediu anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu reabilitat până la finalizarea proiectului;

B. Restaurarea, consolidarea şi protejarea a 5 clădiri monument istoric ce fac parte din Ansamblul Mănăstirii Tazlău:

 • 1.510,0 mp suprafață (aria desfășurată) a obiectivelor monument istoric restaurate;
 • 2.450 mp spații verzi amenajate;
 • 670 mp suprafața trotuare, alei pietonale în zona de circulație pietonala;
 • 25 elemente de mobilier urban
 • 5 locuri amenajate pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă:
 • 43 Dotări expunere obiecte de patrimoniu:

C. Promovarea și valorificarea potențialului turistic si cultural al Mănăstirii Tazlău în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Nord-Est și stimulării dezvoltării locale și regionale.

- Elaborarea conținutului (text și imagine) materialelor de promovare a obiectivului turistic reabilitat, inclusiv editarea, conceperea grafică și tipărirea acestora.

- Crearea unui site web de prezentare a Ansamblului Mănăstirii Tazlău: 1 site web de prezentare creat și lansat

- Digitizarea obiectivului: 1 ansamblu arhitectonic compus din 5 clădiri monument istoric digitizate.

Restaurarea și integrarea în circuitul turistic al Ansamblului Mănăstirii Tazlău reprezintă o oportunitate istorică, dat fiind faptul că aceste clădiri monument istoric, din momentul construcției și până în prezent, nu au mai beneficiat de un proces de restaurare la nivelul celui propus prin proiect.

Locuri de muncă create în urma implementării proiectului

Inițiatorii proiectului estimează că pe parcursul implementării acestuia vor fi create, pe o perioadă determinată, 60 locuri de muncă, iar după finalizarea proiectului vor fi create 3 noi locuri de muncă (ghizi turistice cu atribuții de custode), pe o perioada nedeterminată. Proiectul va stimula astfel dezvoltarea economică în comuna Tazlău, jud. Neamț, inclusiv prin încurajarea activităților economice determinate de prezenta turiștilor in zonă.

Durata proiectului: In urma aprobării la finanțare a proiectului, investiția se va desfășura pe o durată de 56 luni, și va beneficia de 98% finanțare nerambursabilă.

DATE TEHNICE

Tipul de intervenție

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice: construcțiile vor fi restaurate, reabilitate și consolidate conform Expertizelor Tehnice.

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare;

- categoria “A” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997);

- clasa “ II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006).

Caracteristicile amplasamentului: Terenul precum și corpurile de clădire sunt situate în intravilanul satului și comunei Tazlău și se află în proprietatea Mănăstirii Tazlău. Folosința actuală a terenului este curți-constucții și este  delimitat de zidul de incintă al Mănăstirii. Conform PUG-ului comunei Tazlău, terenul se află în MUTR 1. Ansamblul este înscris în Lista Monumentelor Istorice având codul LMI NT-II-m-A-10706.

Descrierea terenului:

Suprafață teren = 4.185,0mp, formă poligonală, dimensiuni maximale: 59,3m x 75,2m

Caile de acces: Str. Ștefan cel Mare nr. 190, Jud. Neamț (DJ156C).

Condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform: 

PUG localitatea Tazlău, aprobat prin HCL nr.26/30.06.2011

Certificatul de Urbanism nr.01/12.03.2015, emis de Primăria Comunei Tazlău;

Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice) nr 330/M/2015 din data de 18.02.2016 faza de proiectare DALI;

Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 197/2016 din 2016 faza de proiectare PTh.

Caracteristicile construcțiilor:

Funcțiunea: Fiecare din cele 5 clădiri amenajate în cadrul proiectului vor fi deschise publicului spre vizitare, iar două dintre acestea, Casa Domnească și Turnul de Pază vor fi amenajate integral ca spații expoziționale (de tip muzeal) unde vor fi expuse bunuri mobile de patrimoniu cu specific religios.

Dimensiunile:

Total Aria desfășurată construita A.d.c. mp = 1.560,0 mp,

Suprafață (aria desfășurată) a obiectivelor monument istoric restaurate in cadrul proiectului = 1.510,0 mp

Suprafaţa totală de teren = 4.185,0 m2.

Regim de înălțime:

- Obiect 01  Biserica Nașterea Maicii Domnului - Număr niveluri- P. inalt

- Obiect 02 - Casa Domnească - Număr niveluri- hrube, parter

- Obiect 03 - Turnul Clopotniță - Număr niveluri - gang, nivel acces și nivel clopot

- Obiect 04 - Turnul de Pază - Număr niveluri- demisol, parter, etaj.

- Obiect 05 - Zid de incintă - Număr niveluri- P

Înălțimea:

- Obiect 01  Biserica Nașterea Maicii Domnului: 10,21m; HMAX. COAMA = 27,29 m; dimensiunile: maximale – 32,48m x 11,67m

- Obiect 02 - Casa Domnească = HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 5,49m; HMAX. COAMA = 10,75 m; 14,28m x 43,7m.

- Obiect 03 - Turnul Clopotniță = HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 9,03m; HMAX. COAMA = 14,96 m; dimensiunile: maximale – 7,58m x 7,61m

- Obiect 04 - Turnul de Pază = HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 8,50m; HMAX. COAMA = 14,96 m; dimensiunile: maximale – 7,06m x 7,03m

- Obiect 05 - Zid de incintă: HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 5,10m; HMAX. COAMA = 8,30 m; dimensiunile: tronson 1 – 63,8m; tronson 2 – 38,6m; tronson 3 – 24,6m; tronson 4 – 45,6m

Sistem constructiv: Construcțiile Ansamblului sunt executate din zidărie portantă din piatră și cărămidă.

Fundații: Fundațiile obiectivelor sunt din zidărie de piatră continuă sub ziduri.

Acoperiș: Tip șarpantă.

Învelitoare: Tablă cupru preoxidat, verde stins.

Tâmplărie exterior (material/culoare):

 • La corpurile de clădiri exclusiv Biserica - tâmplărie exterioară va fi din lemn de stejar stratificat, protejat UV
 • La Biserică: metalica dubla, vopsita negru, cu grile de ventilație la partea inferioara, cu romburi de sticla incastrate in rame de plumb la ferestre și din lemn de stejar sculptat manual, protejat UV la uși

Sistem de încălzire: prin pardoseală (Biserică și parțial Casa Domnească); corpuri statice (parțial Casa Domnească și Turnul de Pază).

Pr.Gheorghe Vartolaș, Mănăstirea Tazlău - 500 ani de existență, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1996, pag.11

Pentru informații suplimentare, ne puteți scrie la adresa de email fonduriexterne@gmail.com.

Citește alte articole despre: